Dataskyddspolicy

Dataskyddspolicyn innehåller följande delar
  1. Vem som är personuppgiftsansvarig.
  2. Syfte med insamlande av personuppgifter.
  3. Vilka personuppgifter vi samlar in och behandlar.
  4. Vem kan vi komma att lämna ut dina personuppgifter till.
  5. Hur vi skyddar dina personuppgifter.
  6. Dina rättigheter i fråga om dataskydd.
  7. Hur länge vi behåller dina personuppgifter.
  8. Rätt att ge klagomål.
  9. Kontakta oss.
10. Uppdatering av dataskyddspolicyn. 

 
1. Vem som är personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig för medlemsregistret är den ideella föreningen Svensk Förening för folkhälsoarbete, SFFF, organisationsnummer: 866601-9362, Fårtickan 2, 435 40 Mölnlycke.
 
2. Syfte med insamlande av personuppgifter

Syftet med insamlade personuppgifter är att upprätta ett medlemsregister för att veta vilka som är medlemmar i SFFF, att kunna fakturera medlemsavgifter & övrig medlemsadministration, att kunna kommunicera med medlemmarna samt att kunna informera medlemmar om utbildningar, seminarier, event, konferenser och kurser. 
 
3. Vilka personuppgifter vi samlar in och behandlar

Personuppgifter samlas in direkt från dig när du registrerar dig som medlem. Fotografier som visar personer som går att identifiera, sparas med stöd av samtycke. Medlemsregistret består av följande kategorier av personuppgifter: (Personuppgifter markerade med * är obligatoriska vid registrering av medlemskap.)

01.   Uppgift om medlem är student, pensionär eller yrkesverksam *
02.   Ärendets art (bli medlem, andra kontaktuppgifter, avsluta medlemskap) *
03.   Efternamn *
04.   Förnamn *
05.   Bostadsadress *
06.   Postnummer *
07.   Bostadsort *
08.   E-postadress *
09.   Telefon / Mobil *
10.   Arbetsgivare
11.   Yrkestitel
12.   Uppgift om vart fakturan för medlemsavgiften skall skickas *
13.   Faktureringsadress
14.   Faktureringsreferens
15.   Informationsfält (din frivilliga information till oss)
 
4. Vem kan vi komma att lämna ut dina personuppgifter till

Vi kan dela ut din e-postadress till Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland och konferensen Förebygg.nu i syfte att kunna informera dig om utbildningar, seminarier, event, konferenser och kurser.
 
5. Hur vi skyddar dina personuppgifter

Att förvara dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt är viktigt. Vi har vidtagit lämpliga tekniska, organisatoriska och administrativa säkerhetsåtgärder för att skydda de uppgifter vi har mot förlust, missbruk och obehörig åtkomst, röjande, ändring och förstöring.
 
6. Dina rättigheter i fråga om dataskydd

Som registrerad person har du rättigheter i fråga om de personuppgifter vi har om dig. Du har följande rättigheter:
A)     Begära åtkomst till dina personuppgifter.
B)     Begära rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter.
C)     Begära radering av samtliga kategorier av personuppgifter i medlemsregistret.
D)     Begränsning av behandling av personuppgifter.
E)     Invända mot behandling av personuppgifter.
F)     Rätt till dataportabilitet.
G)     För uppgifter där samtycke getts, att när som helst återkalla ditt samtycke.
 
7. Hur länge vi behåller dina personuppgifter

Vi sparar dina uppgifter så länge som du är medlem. När du avslutar ditt medlemskap så raderas samtliga kategorier av personuppgifter i vårt medlemsregister samt eventuella bilder och personuppgifter tas bort från hemsidan. Du erhåller även en bekräftelse att så är gjort.
 
8. Rätt att ge klagomål

Om du anser att vår behandling av personuppgifter strider mot förordningen har du rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen.

9. Kontakta oss
Om du har frågor eller synpunkter som gäller vår dataskyddspolicy är du välkommen att kontakta oss. Du kan mejla till adressen: folkhalsoarbete.sfff@gmail.com eller ringa 0705-71 56 54
 
10. Uppdatering av dataskyddspolicyn

Svensk förening för folkhälsoarbete, SFFF, reserverar sig mot ändringar i dataskyddspolicyn och uppdaterar den vid behov. När en ny version av dataskyddspolicyn blir gällande görs den tillgänglig på vår hemsida www.folkhalsoarbete.se

 
__________________________________________________________________________________________________________________________________

Dokument:                                                    Utfärdat:                    Uppdaterat:                                                   Utfärdat av:
Dataskyddspolicy                                        2018-05-08                  2018-05-24                                                     Anders Ahl