Följ SFFF på Facebook

Folder om SFFF

Är du intresserad av folkhälsoarbete?

Svensk förening för folkhälsoarbete, SFFF, är en riksomfattande förening med syftet att främja och kunskapsutveckla det hälsobefrämjande och sjukdoms-förebyggande arbetet. Vi jobbar bland annat genom att påverka politiker, organisationer och myndigheter om folkhälsoarbete på exempelvis konferenser, Almedalen och i media.

 

Genom att vara medlem i SFFF har du även möjlighet att dela ditt folkhälso-arbete med andra och på så sätt underlätta och inspirera varandra i arbete med att förbättra folkhälsan.

SEnaste nytt från SFFF

2015

Nu har ansökningstiden till Årets Folkhälsokommun gått ut. Styrelsen går nu igenom ansökningarna och kommer gemensamt utse en vinnare. Vinnaren kommer att utses under december.

Vi vill tacka alla kommuner som skickat in ansökningarna och är imponerade över allt det fantastiska folkhälsoarbete som bedrivs i kommunerna.

Frågor besvaras av Jan Linde och Eva Järliden.

SFFFs andra nya styrelseledamot heter Emmie Wahlström och är universitetsadjunkt i folkhälsovetenskap på Mälardalens högskola. Emmie är främst intresserad av hälsofrämjande arbete utifrån ett salutogent perspektiv med fokus på förändringsprocesser och lärande. Hon har arbetat som lärare på olika högskolor och universitet, men även som redaktionssekreterare för Socialmedicinsk tidskrift och som forskningsassistent. Forskningen som hon varit inblandad i har bland annat studerat det arbete som sker inom folkhälsoområdet i kommuner och föreningslivet, som kulturprojekt för äldre, drogförebyggande arbete i idrottsrörelsen och mammors roll som kulturtolkar.

Hur kommer det sig att du började intressera dig för folkhälsoarbete?
När jag skulle börja studera valde jag att söka till medicinsk biologi i Linköping, eftersom jag tyckte att jag vill hålla på med något som hade med människors hälsa att göra men inte ville hamna direkt inom sjukvården. Den första kursen man då läste på Hälsouniversitetet kallades HEL-kursen – hälsa, etik och lärande. Samtliga programstudenter på Hälsouniversitetet läste denna tillsammans och vi nyblivna studenter delades upp i grupper som inkluderade sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster osv. Det var en väldigt spännande kurs som öppnade mina ögon för det som skulle komma att bli tre områden som följt mig i mitt jobb som lärare. Jag insåg när jag väl började läsa programkurserna i medicinsk biologi att mikronivån av hälsa (cellbiologi osv) inte var det som intresserade mig mest, utan snarare makronivån utav förutsättningar som påverkar människors liv och mående.

Vad ser du som den största utmaningen i dagens folkhälsoarbete?
En utmaning är att bibehålla och utöka det breda folkhälsoarbetets plats och roll i samhället. Det är väl kanske inte den största utmaningen, men i alla fall en tydlig utmaning från min horisont. Ett exempel på en minskning av folkhälsoarbetets plats från den sektor där jag är verksam är att vi under de senaste åren har sett en minskning av antalet platser på folkhälsovetenskapliga utbildningar. Flera program som funnits sedan 1990-talet har fått läggas ner på grund av minskande anslag till högskolorna och med stöd av bland annat arbetsmarknadsrapporter om brist på arbete för folkhälsovetare. Samtidigt påtalar samma rapporter en brist på personal som verkar i den andra ändan av hälsokontinument, med vård och behandling. Det gäller givetvis att hitta en balans i antalet utexaminerade studenter och arbetsmarknadens behov, men också att den kompetens som innehas av många folkhälsovetare blir sedd som generalistkompetens bred att använda inom många sektorer och för det den faktiskt kan bidra med om utrymme ges – en möjlighet att arbeta med processer som stärker och bibehåller hälsa samt förebygger ohälsa.

Det finns flera utmaningar när det kommer till folkhälsoarbetets plats och roll, där utbildning och säkrandet av kompetens inom folkhälsoområdet framöver är en aspekt. Det väcker även frågor som t.ex. hur ska utbildningarna se ut, vilka de ska ges för och hur ska vikten av denna kompetens kunna synliggöras ytterligare i samhället. SFFF har redan ett gott arbete för att påverka dessa frågor och jag hoppas att genom mitt engagemang i SFFF kunna bidra ytterligare i arbetet med bland annat dessa utmaningar.

Den här veckan introducerar vi SFFFs nya styrelseledamot, Andreas Vilhelmsson, som har flerårig erfarenhet av folkhälsoarbete från såväl Folkhälsomyndigheten som Lunds universitet och Nordiska Högskolan för Folkhälsovetenskap. Andreas disputerade 2014 med sin avhandling “A pill for the ill? Depression, medicalization and public health” och har sedan dess främst arbetat med forskning vid avdelningen för Socialmedicin och global hälsa, Lunds universitet vid sidan om sitt styrelseuppdrag på SFFF. Här svarar Andreas på några frågor om folkhälsoarbete:

Vad betyder folkhälsoarbete för dig?
Folkhälsoarbete för mig innebär att på samhällsnivå systematiskt arbeta för att främja hälsan i en befolkning, med hänsyn tagen till att hälsan ska vara jämlikt fördelad och hållbar på sikt. Det innefattar ofta ett globalt synsätt och innefattar att arbeta förebyggande och med ett långsiktigt perspektiv.

Vad vill du åstadkomma under din tid som styrelseledamot i SFFF?
Folkhälsoarbetet i Sverige och även globalt står inför ett antal utmaningar i form av ökad ojämlikhet i hälsa och psykisk ohälsa, men även mer övergripande utmaningar i form av klimatförändring. Jag vill vara med och föra fram medlemmarnas åsikter och genom föreningen vara med och påverka det framtida arbetet kring dessa och andra folkhälsorelaterade frågor. I och med den nya regeringen gör man ett "omtag" kring många delar av folkhälsopolitiken och här har föreningen en stor möjlighet att vara med och påverka. 

Har du några tips till de som vill bli mer engagerade i folkhälsoarbete?
Självfallet ser jag gärna att att fler går med i SFFF så att vi gemensamt kan fungera som en stark röst i folkhälsopolitiken,nmen även att fler söker sig till de folkhälsovetenskapliga utbildningarna, både på grund- och påbyggnadsnivå. Det är även viktigt att engagera sig i olika folkhälsoinitiativ och NGOs och då gärna med ett globalt perspektiv. Genom sociala medier har den enskilde individen en stor möjlighet att vara med och påverka.

Under Almedalsveckan presenterade SFFF arbetet med ‘Folkhälsa är politik’ som handlar om det politiska uppdraget att värna om befolkningens hälsa och att fördela den goda hälsan till alla i befolkningen. En god folkhälsa bidrar till en bättre samhällsekonomi och det finns samband mellan en god samhällsutveckling och en frisk befolkning. Innovationer och kreativitet, arbetsförmåga och konsumtion är beroende av hälsa. En frisk befolkning är dessutom biligare för välfärdsystemet och ökar förutsättningarna för att vi ska kunna upprätthålla en god och rättvis välfärd.

Mer information om SFFFs politikerutbildning ”Folkhälsa är politik” hittar du här.
 

Svensk förening för folkhälsoarbete blev inbjudna till en dialog om framtidens arbete med psykisk hälsa på Socialdepartementet. Tre av föreningens styrelsemedlemmar, Jan Linde, Anna Svensson och Andreas Vilhelmsson, deltog i dialogen tillsammans med bland annat representanter från PRIO-samordningen. Under mötet gavs möjlighet att reflektera över utmaningar, behov och möjliga lösningar inom psykisk hälsa.

Föreningen lyfte behovet av förebyggande arbete på samhällsnivå och vikten av att ge stöd till grupper som är särskilt utsatta. Särskilt betonades möjligheter att involvera den idéburna sektorn som viktiga aktörer i detta arbete. Det gäller såväl de stora studieförbunden som mindre föreningar som fyller ett viktigt socialt sammanhang för många.

Föreningen fick även på plats inbjudan om att delta i ett uppföljande internat den 24-25 augusti om den framtida inriktningen på området psykisk hälsa, med fokus på förebyggande insatser. Föreningen planerar att delta med en representant.

Nu är SFFF tillbaka på Almedalen. I år finns vi inom ramen för Soberian, Kilsgränd 1 nära Donners plats. Vi presenterar vårt koncept kring Folkhälsa är politik tisdagen klockan 16-17. Se mer här.

Välkommen att besöka oss och alla andra.

Hela programmet för samerbetsparten Soberian hittar du här.

Kontakt Jan Linde 0705 88 65 84 eller e-post jan@folkhalsoarbete.se
 

Livsplats Sverige - Initiativforum för samhällsutveckling och hälsa äger rum efter sommaren, 25-26 augusti 2015. SFFF kommer medverka den 25 augusti med ett föredrag om föreningens koncept Folkhälsa är politik. Läs mer om Folkhälsa är politik här.  

Läs mer om konferensen och anmäl dig på www.livsplatssverige.se

Spara datumet den 19 november för en konferens om folkhälsoarbete i Eslöv.

Eslöv utnämndes till årets folkhälsokommun 2014. Med anledning av detta bjuder Eslövs kommun och Region Skåne in till en konferens den 19 november, i Medborgarhuset i Eslöv. Läs mer här

Den 10 juni kommer delar av SFFFs styrelse att träffa representanter från Socialdepartementet för en dialog om framtida inriktning på området psykisk hälsa. Under detta möte erbjuds SFFF möjlighet att ta upp de perspektiv, utmaningar och lösningar som vi ser som viktiga i det fortsatta arbetet på området. Om du som medlem har tankar och idéer kring detta som du vill att vi ska försöka lyfta under dialogen, vänligen hör av dig till Anna på anna.liwander@folkhalsoarbete.se

Läs mer om Socialdepartementets plan för riktade insatser inom psykisk ohälsa på PRIO-bloggen

Tidigare i veckan blev SFFF inbjudna till en hearing om framtidens ANDT-politik, något som Anna Svensson och Carl Gynne från SFFFs styrelse deltog vid. Det gavs generöst med tid till att framföra SFFFs synpunkter på nuvarande strategi och medskick till den nya. Bland annat så lyfte SFFF vikten av att se ANDT som en del i det generella folkhälsoarbetet och att vi upplever att det ibland blivit lite för mycket särställning gentemot övriga områden. Anna och Carl pratade också om att SFFF företräder många lokala kommunala/landsting/regionala tjänstemän och politiker som kämpar i motvind för frågorna pga bristande intresse hos politiken eller förvaltningarna, otydliga mandat och ledarroller.

Det gavs även möjlighet att ställa frågor till folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern Gabriel Wikström där SFFF kopplade till sitt arbete med folkhälsa är politik och frågade om den polarisering vi ser i folkhälsosverige, regioner som springer ifrån andra delar av landet samt hur han som minister ser på folkhälsa generellt kopplat till ANDT.

Regeringens åtgärdsprogram för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2015

Jobbar din kommun med ett strategiskt och systematiskt folkhälsoarbete? Känner ni att ni är på god väg till att göra verkliga förändringar? Då ska ni ansöka om att bli Årets Folkhälsokommun!

Sedan 2010 utser SFFF årets folkhälsokommun. Ansökningen går till så att kommunerna besvarar ett antal kriterier som sedan bedöms av föreningens styrelse. Ansökan skickas in senast 30 november via ett formulär på hemsidan. Läs med under fliken Årets folkhälsokommun.

Den 27-28 maj 2015 höll Mötesplats social hållbarhet sin andra konferens Social hållbarhet – för alla? Folkhälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ansvarar gemensamt för mötesplatsen som är ett forum för att utveckla välfärden på ett socialt hållbart sätt. Detta är tänkt att ske genom kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan förtroendevalda, tjänstemän och forskare inom kommun, landsting, stat, näringsliv och idéburen sektor. Utgångspunkten är att social hållbarhet har en avgörande betydelse för det demokratiska samhället och är helt nödvändig ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.

SFFFs ledamot, Andreas Vilhelmsson, närvarade vid konferensen och summerar här sina tankar:

Under konferensen diskuterade Johan Carlson, GD Folkhälsomyndigheten, att det finns hälsoutfall av sociala skillnader som är något mer än enbart socioekonomiska skillnader. Folkhälsoministern Gabriel Wikström fokuserade på regeringens arbete med att minska hälsoklyftorna och tillsättningen av en nationell kommission för jämlik hälsa inom en snar framtid. Kommissionen är tänkt att arbeta under ett par år, ska täcka in alla politikområden, och ska finnas och verka i det omgivande samhället för att engagera och väcka debatt.

Mikael Stigendal, professor i Sociologi och kommissionär i Malmökommission, utmanade publiken genom att diskutera innanförskap och utanförskap, och menade att vi måste komma ihåg att de som diskuterar dessa frågor ofta tillhör innanförskapet och de som debatteras (utanförskapet) är ofta inte delaktiga i diskussionen. Han poängterade att vi alltmer har fått en finansdriven välfärd som leder till ojämlik välfärd. Social hållbarhet, menar han, måste därmed vara hela samhällets utveckling och han nämnde Malmökommissionens två övergripande rekommendationer, att satsa på en social investeringspolitik samt skapa kunskapsallianser, som sätt att göra detta.   

Läs mer om konferensen här

SFFF’s ledamot, Andreas Vilhelmsson, presenterade idag sitt arbete med prestations- och arbetsförmågebedömningar inom ramen för MILSA – en forskningsbaserad stödplattform för migration och hälsa - på MILSAs spridningskonferens i Malmö.

Syftet med MILSA är att fördjupa kunskapen om hälsans betydelse för nyanlända flyktingars möjligheter till integration och etablering på arbetsmarknaden.

MILSA leds gemensamt av Länsstyrelsen Skåne och Malmö högskola med flera samarbetspartners, däribland ”NÄTVERKET – Idéburen sektor Skåne”, en intresseorganisation för den idéburna sektorn. Läs mer om MILSA

Svensk förening för folkhälsoarbete har fått sin första anställda – Anna Liwander – som arbetar med projektansökningar, omvärldsbevakning och administration på föreningen. Anna har en kandidatexamen i folkhälsovetenskap och en master i global hälsa och har tidigare arbetat med bl.a. kvinnors hälsa, genusfrågor och SRHR.
Hon nås på anna.liwander@folkhalsoarbete.se

Socialdepartementet och folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern Gabriel Wikström har bjudit in till en hearing om psykisk hälsa. Svensk Förening För Folkhälsoarbete finns på plats för att diskutera framtidens utmaningar inom området. Tanken med hearingen är att statsrådet vill ge möjlighet till att få en insikt i det arbete som görs under året, samt ge tillfälle till dialog mellan viktiga aktörer på området.

"Arbetet för att förebygga och behandla psykisk ohälsa står högt på min och regeringens dagordning. Min förhoppning är att hearingen blir en viktig del av ett konstruktivt samarbete kring dessa frågor", säger Gabriel Wikström, Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.
 

Mötesplats social hållbarhet anordnar konferens i Malmö om att minska sociala skillnader i hälsa.

Citerat från inbjudan:
Hur kan vi verka för ett samhälle där alla människors lika värde står i centrum,
där människor lever ett gott liv med god hälsa, känner tillit och är delaktiga i
samhällsutvecklingen?

Genom föredrag, seminarier och workshoppar diskuterar vi hur den sociala
sammanhållningen kan stärkas och hur skillnaderna i hälsa kan minska. Träffa
kollegor från andra organisationer, diskutera erfarenheter och utbyt kunskaper
i arbetet med social hållbarhet.


Läs mer och änmäl dig på www.motesplatssocialhallbarhet.se

Fredag den 27 mars delades priset för årets folkhälsokommun ut till Eslövs kommun på Folkhälsomyndigheten i Stockholm. Närvarande på mötet fick även lyssna till hur Eslövs kommun bedriver sitt folkhälsoarbete som spänner över i stort sett alla kommunen verksamheter. Ingen som lyssnade till Eslövs kommun var förvånad över vad som gjort att kommunen fått priset. Eslövs kommun berättade även att de i december kommer ha en konferens med anledning av att de blev utsedd till årets folkhälsokommun. Håll utkik! 

Nu finns årsmöteshandlingarna upplagda här på hemsidan. I verksamhetsberättelsen kan vi konstatera att vi gjort viktig verksamhet för folkhälsoarbetet och att föreningen dessutom har stora planer för året som kommer. Årsmötet håll fredag den 27 mars på Folkhälsomyndigheten i Solna kl. 13:00. Då delas även priset Årets folkhälsokommun 2014 ut av Folkhälsomyndighetens genereldirektör Johan Carlsson. Vill du komma? Skicka en anmälan till info@folkhalsoarbete.se
 

Fredag den 27 mars kl. 13:00 - 16:00 håller föreningen årsmöte på Folkhälsomyndigheten i Stockholm (Nobels väg 18, Solna). Prisutdelningen i Årets folkhälsokommun kommer ske från kl. 15:00 då Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlsson delar ut priset och vinnande Eslövs kommun håller ett litet föredrag om sitt arbete. Frågor och anmälan skickas till info@folkhalsoarbete.se

Bli utbildare i kursen Folkhälsa är politik! Välkommen på en tvådagars utbildning om att folkhälsa som politisk uppdrag. Du får lära dig om vårat material och metoder för att väcka diskussioner om att folkhälsa är politik. Utbildningen genomförs på Tollare folkhögskola i Stockholm. Läs mer och anmälan.

Eslövs kommun har utsetts till Årets folkhälsokommun 2014. Priset kommer att delas ut vid en tillställning på Folkhälsomyndighetens kansli i Stockholm 27 mars 2015. Utdelningen sker i anslutning till årsmötet med Svensk Förening För Folkhälsoarbete.

Prisutdelare är Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlsson.

Läs mer om Årets folkhälsokommun Under fliken Årets folkhälsokommun.

Den 14:e nationella konferensen för nätverket Hälsofrämjande hälso-och sjukvård genomförs i Västerås 19-20 mars 2015. Konferensen erbjuder en fördjupad kunskap om utvecklingen av samhällets och hälso- och sjukvårdens arbete för att uppnå en mer jämlik hälsa och vård.

Konferensen belyser sociala bakgrundsfaktorer och anpassning av budskap som viktiga be-
ståndsdelar i såväl mötet mellan organisationer som i mötet med patienter för ett fruktsamt samarbete. 

Konferensen presenterar exempel på framgångsrikt arbete på organisationsnivå såväl som i 
möten mellan individer.

Läs mer i inbjudan här nedan.