Följ SFFF på Facebook

Folder om SFFF

Är du intresserad av folkhälsoarbete?

Svensk förening för folkhälsoarbete, SFFF, är en riksomfattande förening med syftet att främja och kunskapsutveckla det hälsobefrämjande och sjukdoms-förebyggande arbetet. Vi jobbar bland annat genom att påverka politiker, organisationer och myndigheter om folkhälsoarbete på exempelvis konferenser, Almedalen och i media.

 

Genom att vara medlem i SFFF har du även möjlighet att dela ditt folkhälso-arbete med andra och på så sätt underlätta och inspirera varandra i arbete med att förbättra folkhälsan.

SEnaste nytt från SFFF

2015 > 05

Den 27-28 maj 2015 höll Mötesplats social hållbarhet sin andra konferens Social hållbarhet – för alla? Folkhälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ansvarar gemensamt för mötesplatsen som är ett forum för att utveckla välfärden på ett socialt hållbart sätt. Detta är tänkt att ske genom kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan förtroendevalda, tjänstemän och forskare inom kommun, landsting, stat, näringsliv och idéburen sektor. Utgångspunkten är att social hållbarhet har en avgörande betydelse för det demokratiska samhället och är helt nödvändig ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.

SFFFs ledamot, Andreas Vilhelmsson, närvarade vid konferensen och summerar här sina tankar:

Under konferensen diskuterade Johan Carlson, GD Folkhälsomyndigheten, att det finns hälsoutfall av sociala skillnader som är något mer än enbart socioekonomiska skillnader. Folkhälsoministern Gabriel Wikström fokuserade på regeringens arbete med att minska hälsoklyftorna och tillsättningen av en nationell kommission för jämlik hälsa inom en snar framtid. Kommissionen är tänkt att arbeta under ett par år, ska täcka in alla politikområden, och ska finnas och verka i det omgivande samhället för att engagera och väcka debatt.

Mikael Stigendal, professor i Sociologi och kommissionär i Malmökommission, utmanade publiken genom att diskutera innanförskap och utanförskap, och menade att vi måste komma ihåg att de som diskuterar dessa frågor ofta tillhör innanförskapet och de som debatteras (utanförskapet) är ofta inte delaktiga i diskussionen. Han poängterade att vi alltmer har fått en finansdriven välfärd som leder till ojämlik välfärd. Social hållbarhet, menar han, måste därmed vara hela samhällets utveckling och han nämnde Malmökommissionens två övergripande rekommendationer, att satsa på en social investeringspolitik samt skapa kunskapsallianser, som sätt att göra detta.   

Läs mer om konferensen här

SFFF’s ledamot, Andreas Vilhelmsson, presenterade idag sitt arbete med prestations- och arbetsförmågebedömningar inom ramen för MILSA – en forskningsbaserad stödplattform för migration och hälsa - på MILSAs spridningskonferens i Malmö.

Syftet med MILSA är att fördjupa kunskapen om hälsans betydelse för nyanlända flyktingars möjligheter till integration och etablering på arbetsmarknaden.

MILSA leds gemensamt av Länsstyrelsen Skåne och Malmö högskola med flera samarbetspartners, däribland ”NÄTVERKET – Idéburen sektor Skåne”, en intresseorganisation för den idéburna sektorn. Läs mer om MILSA

Svensk förening för folkhälsoarbete har fått sin första anställda – Anna Liwander – som arbetar med projektansökningar, omvärldsbevakning och administration på föreningen. Anna har en kandidatexamen i folkhälsovetenskap och en master i global hälsa och har tidigare arbetat med bl.a. kvinnors hälsa, genusfrågor och SRHR.
Hon nås på anna.liwander@folkhalsoarbete.se