Stadgar för Svensk förening för folkhälsoarbete

§1. Föreningens medlemmar

Föreningen utgör en riksomfattande sammanslutning för personer som är yrkesmässigt verksamma och/eller allmänt intresserade av förebyggande folkhälsoarbete.


§2. Ändamål och mål

Föreningens ändamål är:

att främja och kunskapsutveckla det hälsobefrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet samt

att medvetandegöra och påverka samhälle, myndigheter och organisationer i hälsofrågor och verka för utökade resurser till det förebyggande folkhälsoarbetet.


§3. Medlemskap

Ansökan om medlemsskap i föreningen skall göras skriftligt till styrelsen vilken har att avgöra ärendet. Medlem som önskar utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen, som beviljar utträde. Medlem som trots påminnelse, ej under två år erlagt årsavgift anses ha utträtt ur föreningen.


§4. Styrelsen

Föreningens angelägenheter handhas av en vid årsmötet vald styrelse bestående av ordförande, sex ledamöter och två suppleanter. Styrelseledamöterna väljs för en mandatperiod om två är, ordförande och suppleanter om ett år.


§5. Arbetsformer för styrelsen

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter i styrelsen så bestämmer. Styrelsen är beslutsmässig när minst halva antalet ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden företräder. Det tillkommer styrelsen att fatta beslut om firmateckning.


§6. Årsmöte

Föreningens årsmöte äger rum under första halvåret på dag som bestämmes av styrelsen. Röstberättigade vid årsmötet är föreningens medlemmar. Kallelse skall vara medlemmarna tillhanda senast en månad före årsmötet. Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas. 
Val av ordf. och sekr. för årsmötet samt två justeringsmän. 
Mötets behöriga utlysande och fastställande av dagordning. 
Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse samt redovisningsberättelse. 
Beslut om ansvarsfrihet. 
Val av styrelse (ordf., sex ledamöter samt två suppleanter). 
Val av två revisorer jämte en suppleant. 
Val av valberedning. 
Fastställande av årsavgift.

Allmänt föreningsmöte skall hållas när föreningens styrelse anser det erforderligt eller då minst 25 medlemmar skriftligen begär sådant.


§7. Valberedning

Förslag till val som skall förrättas vid föreningens årsmöte upprättas av en valberedning bestående av tre medlemmar. Valberedningen utses av årsmötet (ordf. och två ledamöter).


§8. Ekonomi

Föreningens räkenskapsår omfattar kalenderår.

 

§9. Omröstning

Omröstning vid personval sker om någon så begär med sluten omröstning. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av ordföranden.


§10. Stadgeändring

Beslut om ändring av stadgar kan endast äga rum på årsmötet. Skriftligt förslag om ändring insändes till styrelsen minst 2 mån. före årsmötet. Förslag till stadgeändringar skall tillsammans med styrelsens yttrande tillställas medlemmar samtidigt med kallelsen till årsmötet. För stadgeändring krävs att minst två tredjedelar av de vid mötet närvarande medlemmarna är ense i beslutet.


§11. Hedersmedlem

Till hedersledamot kan föreningens årsmöte på förslag av styrelsen, kalla person som varit av utomordentlig betydelse för det förebyggande folkhälsoarbetets utveckling.

 

§12. Upplösning av föreningen

Föreningen kan upplösas endast genom beslut med minst tre fjärdedels majoritet vid två på varandra följande årsmöten. Ekonomiska tillgångar och annat av värde skall tillfalla annan ideell förening med likadant syfte efter beslut vid sista årsmötet.